Basisschool Antonius

Missie en visie

Onze school
De Antonius staat in de gemeente Nieuwkoop, in de kleine kern Noorden. Het is de enige school in de kern. Onder andere door het uitblijven van woningbouw is er een lichte vergrijzing in het dorp, waardoor de school de laatste jaren wat gekrompen is. Op 1 oktober 2021 zijn er ongeveer 135 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren stabiel blijft.

Onze school werkt met een unit opzet. Groep 1/2 en groep 2/3 vormen unit 1, groep 4 en 5 vormen unit 2 en groep 6 t/m 8 vormen unit 3. Tijdens een aantal momenten van de dag werken de leerkrachten en de leerlingen binnen een unit groep overstijgend en groep doorbrekend.

Onze visie
Wij zien dat de wereld van nu vraagt om volwassenen die sterk in hun schoenen staan. Mensen die zichzelf kunnen redden en voor zichzelf op kunnen komen. Creativiteit wordt steeds belangrijker in een wereld die snel verandert en steeds groter wordt, nu en in de toekomst. Wij willen deze eigenschappen bij onze kinderen ontwikkelen zodat ze klaar zijn voor de toekomst.

Onze missie
We willen ons onderwijs vormgeven in samenwerking met de ouders van onze leerlingen. Samen weten we het best wat onze leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien tot weerbare, krachtige en creatieve volwassenen. Ieder kind heeft daarvoor iets anders nodig. Daarom hebben wij oog voor het individuele kind en bieden we passend onderwijs en ondersteuning in een veilige omgeving.
In de school willen we laten zien dat iedereen wederzijds respect geeft en voelt. Met betrokkenheid bedoelen we: iedereen heeft met elkaar te maken. Ons onderwijs wordt daardoor niet beperkt tot de eigen klas, maar met het hele team dragen we de verantwoordelijkheid voor alle kinderen.
Deze verantwoordelijkheid verwachten we ook van de leerlingen in hun eigen leerproces. Dit leerproces maken we inzichtelijk door te werken vanuit doelen. De kinderen krijgen daarnaast keuzevrijheid en mogen bewijzen dat ze hierin verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Onze unieke kracht
Openheid. Wij willen uitdragen dat we als team een eenheid vormen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor alle kinderen en dat willen we echt samen doen. Dit geven we vorm door het unitwerken. We werken regelmatig groep doorbrekend. Zo komen alle kinderen alle leerkrachten tegen en andersom.

Onze kernwaarden
Onze kernwaarden zijn: veiligheid, respect, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
In de school zijn de kernwaarden zichtbaar. Wij creëren een veilige leeromgeving voor onze leerlingen waarin ze zichzelf durven zijn en kunnen groeien. We leren ze met respect om te gaan met iedereen. De leerkrachten geven hierin het goede voorbeeld. Wij betrekken de kinderen en ouders bij het leerproces van het kind door te werken met doelen en toch keuzevrijheid te laten. Zo zorgen we dat de kinderen werken aan hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel.

Onze ambities
We zijn een school waar kinderen zichtbaar betrokken worden bij hun eigen leerproces. Bij het rondlopen kun je al zien dat er doelgericht en opbrengstgericht gewerkt wordt. In het schoolgebouw heerst een veilige sfeer. Leerkrachten, kinderen en ouders mogen en kunnen zichzelf zijn en groeien. Voelbaar is onze goede driehoek relatie: kind-ouder-leerkracht waarin ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bijdraagt. We houden kind-oudergesprekken waarin de doelen besproken worden.
In ons team is veel dynamiek en het personeel wil zichzelf voortdurend ontwikkelen. Iedereen heeft zijn eigen expertise en is bereid die met de ander te delen. In onze school wordt eigentijds onderwijs gegeven. Er is aandacht voor ICT geletterdheid en wij spelen in op de actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Hierbij denken we ook aan de 21e -eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken, informatievaardigheden en probleem oplossen.

2019 Basisschool Antonius

Powered by BasisOnline